Format Peperiksaan PMR

Bahasa Melayu

Terbahagi kepada dua kertas, objektif dan subjektif. 02/1 Kertas Satu melibatkan 40 soalan objektif untuk menguji pelajar dari segi tatabahasa dan sastera. Terdapat:

 • 7 soalan berdasarkan pengetahuan perkataan
 • 7 soalan mencari kesalahan ayat
 • 3 soalan mengenai penggunaan sesuatu perkataan dalam ayat
 • 4 soalan mengenai ayat yang sesuai menggantikan ayat bergaris
 • 3 soalan mengenai jawapan yang sesuai menggantikan ayat diberi
 • 3 soalan mencari ayat yang betul
 • 3 soalan berdasarkan peribahasa
 • 10 soalan komponen sastera berdasarkan antologi-antologi yang dikaji di Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3

02/2 Kertas dua pula mengandungi 4 bahagian iaitu:

 • Bahagian A(i) : Ringkasan, 20 markah
 • Bahagian A(ii) : 3 soalan berdasarkan petikan ringkasan, soalan pertama menanyakan maksud rangkai kata, soalan kedua menanyakan soalan yang mempunyai jawapan dalam petikan dan soalan ketiga menanyakan soalan berdasarkan pendapat pelajar, 10 markah
 • Bahagian B : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan/Gambar, 20 markah
 • Bahagian C : Karangan Pilihan, pelajar perlu memilih salah satu tajuk daripada lima tajuk yang diberikan dan membuat karangan lengkap melebihi 180 patah perkataan, 40 markah
 • Bahagian D : Kajian Novel, 10 markah

Novel Tahap PMR:

 • Sukar Membawa Tuah (Digunakan oleh pelajar tingkatan 1 Zon A mulai tahun 2010)
 • Bukan Duniaku (Digunakan oleh pelajar tingkatan 1 Zon B mulai tahun 2010)
 • Hikmah (Digunakan oleh pelajar tingkatan 1 Zon C mulai tahun 2010)
 • Istana Menanti (Digunakan oleh pelajar tingkatan 1 Zon D mulai tahun 2010)
 • Lestari Bukit Menghijau (Digunakan oleh pelajar tingkatan 2 Zon B mulai tahun 2011)
 • Di Sebalik Wajah (Digunakan oleh pelajar tingkatan 2 Zon D mulai tahun 2011)
 • Erti Sebuah Pengorbanan (Digunakan oleh pelajar tingkatan 2 Zon C mulai tahun 2011)
 • Wira Persona Avatari (Digunakan oleh pelajar tingkatan 2 Zon A mulai tahun 2011)
 • Bunga Cempaka Untukmu (Digunakan oleh pelajar tingkatan 3 Zon A mulai tahun 2013)
 • 6.20

Antologi Tahap PMR:

 • Kasut Kelopak Jantung (Digunakan oleh semua pelajar tingkatan 1 mulai tahun 2010)
 • Gema Sepi Gadis Genius (Digunakan oleh semua pelajar tingkatan 2 mulai tahun 2011)
 • Harga Sebuah Lukisan (Digunakan oleh semua pelajar tingkatan 2 mulai tahun 2012)

Hasil tambah kedua-kedua kertas ialah 140:

Hasil Tambah Markah Pelajar/140 X 100 = Markah Sebenar Pelajar

Bahasa Inggeris

Terbahagi kepada dua kertas. 12/1 Kertas Satu melibatkan soalan objektif untuk menguji pelajar dari segi tatabahasa (Grammar), sastera (Literature) dan pemahaman (Comprehension). Terdapat:

 • 10 soalan berdasarkan gambar/stimulus (Graphics/Stimuli)
 • 8 soalan memenuhi perkataan tertinggal dalam petikan berdasarkan jawapan yang diberikan (Rational Cloze)
 • 6 soalan mencari makna terdekat (Closest in Meaning)
 • 10 soalan berdasarkan petikan (Comprehension)
 • 6 soalan sastera Tingkatan Satu (Short Stories and Selected Poems)

12/2 Kertas Dua mengandungi tiga bahagian iaitu:

 • Bahagian A: Karangan Berpandu (Guided Composition), 30 markah
 • Bahagian B: Ringkasan (Summary), 10 markah
 • Bahagian C: Karangan Novel (Literature), 10 markah

Novel Tahap PMR:

 • The Boscombe Valley Mystery (Digunakan oleh pelajar tingkatan 1 [Zon Selangor,WP Kl, Negeri Sembilan dan Melaka] mulai tahun 2010)
 • Journey To The Centre Of The Earth (Digunakan oleh pelajar tingkatan 1 [Zon Johor, Pahang, Terengganu, Sabah, Sarawak dan WP Labuan] mulai tahun 2010)
 • Black Beauty (Digunakan oleh pelajar tingkatan 1 [Zon Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Kelantan] mulai tahun 2010)
 • Dr. Jekyll and Mr. Hyde
 • The Prisoner of Zenda

Antologi Tahap PMR:

A Collection of Poems, Short Stories and Drama Form 1 to Form 3

Hasil tambah kedua-dua kertas adalah 90, Hasil Tambah Markah Pelajar/90 X 100 = Markah Sebenar Pelajar

Matematik50/1,50/2

Terbahagi kepada dua kertas. Kertas satu melibatkan 40 soalan objektif, 40 markah dan Kertas Dua melibatkan 20 soalan subjektif, 60 markah. Hasil tambah dua kertas adalah 100.

Sains55/1,55/2

Terbahagi kepada dua kertas. Kertas satu melibatkan 40 soalan objektif, 40 markah dan Kertas Dua melibatkan 5-7 soalan eksperimen atau rajah. Hasil tambah dua kertas adalah 100.

Geografi23/1

Melibatkan satu kertas yang mengandungi 60 soalan objektif, 100 markah (Bilangan Soalan Betul/60 X 100)

Sejarah21/1

Melibatkan satu kertas yang mengandungi 60 soalan objektif, 100 markah (Bilangan Soalan Betul/60 X 100)

Kemahiran Hidup

Melibatkan satu kertas yang mengandungi 60 soalan objektif, 30 Teras, 30 Elektif, 100 markah (Bilangan Soalan Betul/60 X 100) Elektif-elektif: 76/1 Pilihan 1: Kemahiran Teknikal 77/1 Pilihan 2: Ekonomi Rumah Tangga 78/1 Pilihan 3: Pertanian 79/1 Pilihan 4: Perdagangan dan Keusahawanan
Pendidikan Islam

Melibatkan dua bahagian, satu bertulis jawi dan satu bertulis rumi, Bahagian A mengandungi 2 soalan yang terbahagi pula kepada dua bahagian, pelajar perlu memilih satu soalan dan menjawab semua bahagian di dalamnya, Bahagian A melibatkan topik Tilawah dan Hadis. Bahagian ini mempunyai 20 markah. Bahagian B mengandungi 4 bahagian, iaitu, Akidah, Ibadah, Sirah dan Akhlak. Semua wajib dijawab, bahagian ini mempunyai 80 markah. Hasil tambah kedua-dua bahagian ialah 100.

Bahasa Cina

Terbahagi kepada dua kertas, objektif dan subjektif. 32/1 Kertas Satu melibatkan 40 soalan objektif untuk menguji pelajar dari segi tatabahasa, prosa moden dan prosa klasik. Terdapat:

 • 3 soalan berdasarkan pemahaman bahan rangsangan
 • 7 soalan berkaitan tatabahasa, aspek yang diuji termasuklah: HanYuPinYin, Gaya Bahasa, Peribahasa, Ayat Majmuk, Penggunaan Fungsi Kata yang Betul
 • 3 soalan mengisi tempat kosong dalam petikan menggunakan perkataan yang paling sesuai/tepat
 • 10 soalan berdasarkan 2-4 petikan pemahaman prosa moden
 • 10 soalan berdasarkan 2-4 petikan pemahaman prosa klasik
 • 7 soalan berdasarkan Pepatah Cina Terpilih yang dipelajari di Tingkatan Peralihan hingga 3

02/2 Kertas dua pula mengandungi 4 bahagian iaitu:

 • Bahagian A(i) : Penulisan Kaligrafi, 6 markah
 • Bahagian B : Ringkasan, 10 markah
 • Bahagian C : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan/Gambar, 14 markah
 • Bahagian D : Karangan Pilihan, pelajar perlu memilih salah satu tajuk daripada lima tajuk yang diberikan dan membuat karangan lengkap melebihi 220 patah perkataan, 30 markah

Hasil tambah kedua-dua bahagian ialah 100.

[sunting]Skop dan Topik-Topik Tahap PMR

Subjek Matematik
Tahap Topik
Tingkatan 1
 • Whole Numbers / Nombor Bulat
 • Number Patterns and Sequences / Corak dan Aliran Nombor
 • Fractions / Pecahan
 • Decimals / Perpuluhan
 • Percentages / Peratus
 • Integers / Nombor Positif dan Negatif I (Nombor Penuh)
 • Algebraic Expressions / Ungkapan Algebra I
 • Basic Measurements / Ukuran Asas
 • Lines and Angles I / Garisan Dan Sudut I
 • Polygons I / Poligon I
 • Perimeter and Area / Perimeter dan Luas
 • Solid Geometry I / Geometri Pepejal I
Tingkatan 2
 • Directed Numbers / Nombor Positif Dan Negatif II (Nombor Berpandu)
 • Squares, Square Roots, Cubes, Cube Roots / Padu, Asas Padu, Persegi, Asas Persegi
 • Algebraic Expressions II / Ungkapan Algebra II
 • Linear Equations I / Persamaan Linear
 • Ratios, Rates and Proportions I / Nisbah, Kadar dan Pembahagian
 • Pythagoras Theorem / Teorem Pythagoras
 • Constructions / Pembinaan
 • Coordinates / Koordinat
 • Loci in Two Dimensions / Lokus Dalam Dua Matra
 • Circles I / Bulatan I
 • Transformations I / Transformasi I
 • Solid Geometry II / Geometri Pepejal II
 • Statistics I / Statistik I
Tingkatan 3
 • Lines and Angles II / Garisan dan Sudut II
 • Polygons II / Poligon II
 • Circles II / Bulatan II
 • Statistics II / Statistik II
 • Indices / Indeks
 • Algebraic Expressions III / Ungkapan Algebra III
 • Algebraic Formulae / Rumus Algebra
 • Solid Geometry III / Geometri Pepejal III
 • Scale Drawings / Lukisan Skala
 • Transformations II / Transformasi II
 • Linear Equation II / Persamaan Linear II
 • Linear Inequalities / Persamaan Tidak Linear
 • Graphs of Function / Graf Fungsi
 • Ratios, Rates and Proportions II / Nisbah, Kadar dan Pembahagian II
 • Trigonometry / Trigonometri
Subjek Sains
Tahap Topik
Tingkatan 1
 • Introduction to Science / Pengenalan Kepada Sains
 • Cell As a Basic Unit of Life / Sel Sebagai Unit Asas Dalam Kehidupan
 • Matter / Jirim
 • Variety of Resources on Earth / Kepelbagaian Sumber di Bumi
 • The Air Around Us / Udara di Sekeliling Kita
 • Sources of Energy / Sumber Tenaga
 • Heat / Haba
Tingkatan 2
 • The World Through Our Senses / Dunia Melalui Deria Kita
 • Nutrition / Nutrisi
 • Biodiversity / Biokepelbagaian
 • Interdependence Among Living Organisms / Saling Kebergantungan Antara Organisma Hidup
 • Water and Solution / Air dan Larutan
 • Air Pressure / Tekanan Udara
 • Force / Daya
 • Support and Movement / Sokongan dan Pergerakan
 • Stability / Kestabilan
 • Simple Machine / Mesin Ringkas
Tingkatan 3
 • Respiration / Respirasi
 • Blood Circulation and Transport / Peredaran dan Pengangkutan Darah
 • Excretion / Perkumuhan
 • Reproduction / Pembiakan
 • Growth / Pertumbuhan
 • Land and its Resources / Tanah dan Sumbernya
 • Electricity / Keelektrikan
 • Generation of Electricity / Penjanaan Elektrik
 • Stars and Galaxies / Bintang dan Galaksi
 • Space Exploration / Penerokaan Angkasa Lepas
Subjek Geografi
Tahap Topik
Tingkatan 1
 • Kedudukan
 • Arah
 • Skala dan Jarak
 • Graf
 • Peta
 • Bentuk Muka Bumi
 • Potensi dan Halangan Bentuk Muka Bumi terhadap Kegiatan Manusia
 • Kesan Kegiatan Manusia terhadap Alam Sekitar
 • Pergerakan Bumi Dalam Sistem Suria serta Pengaruhnya terhadap Cuaca dan Iklim
 • Pengaruh Cuaca dan Iklim terhadap Kegiatan Manusia
 • Pengaruh Manusia terhadap Cuaca dan Iklim
 • Jenis dan Taburan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
 • Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelbagai Jenis Tumbuhan Semula Jadi
 • Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
 • Kesan-kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
 • Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Tingkatan 2
 • Kedudukan
 • Arah
 • Skala Dan Jarak
 • Graf
 • Rajah
 • Peta
 • Taburan Penduduk
 • Perubahan Penduduk
 • Migrasi Penduduk
 • Kesan Perubahan Penduduk terhadap Alam Sekitar
 • Hubungan Kependudukan dengan Sumber
 • Petempatan
 • Pembandaran
 • Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal
 • Perkembangan Sistem Pengangkutan
 • Perkembangan Sistem Perhubungan
Tingkatan 3
 • Kedudukan
 • Arah
 • Skala dan Jarak
 • Graf Carta dan Rajah
 • Peta
 • Sumber-sumber Utama
 • Taburan Pelbagai Sumber
 • Kepentingan Pelbagai Sumber
 • Kesan Penerokaan Sumber terhadap Alam Sekitar
 • Pengurusan Sumber
 • Kegiatan Ekonomi
 • Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi
 • Sumbangan Kegiatan Ekonomi terhadap Pembangunan Negara
 • Kesan Kegiatan Ekonomi terhadap Alam Sekitar
 • Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi terhadap Alam Sekitar
 • Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
Subjek Sejarah
Tahap Topik
Tingkatan 1
 • Sejarah dan Kita
 • Zaman Prasejarah di Malaysia
 • Kerajaan Awal di Asia Tenggara
 • Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
 • Kegemilangan Melaka
 • Kemerosotan Melaka
 • Johor Menegakkan Semula Kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka
 • Kerajaan Negeri-Negeri Melayu
 • Warisan Kesultanan Melayu
 • Sarawak
 • Sabah
Tingkatan 2
 • Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British
 • Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British
 • Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British
 • Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke
 • Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British
 • British Mengeksploit Ekonomi
 • Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa
 • Kebangkitan Semangat Kebangsaan untuk Mengangkat Martabat Bangsa
Tingkatan 3
Subjek Kemahiran Hidup
Tahap Topik
Tingkatan 1 Teras

 • Organisasi Bengkel dan Keselamatan
 • Reka Bentuk dan Penghasilan Projek I
 • Elektrik I
 • Kerja Paip
 • Jahitan
 • Tanaman Hiasan I

Kemahiran Teknikal

 • Elektrik
 • Asas Elektromekanikal
 • Perniagaan dan Keusahawanan
Tingkatan 2 Teras

 • Reka Bentuk dan Penghasilan Projek II
 • Elektronik I
 • Lukisan Teknik
 • Masakan
 • Tanaman Hiasan II

Kemahiran Teknikal

 • Lukisan Teknik
 • Elektronik
 • Perniagaan dan Keusahawanan
Tingkatan 3 Teras

 • Reka Cipta
 • Elektrik II
 • Elektronik II
 • Tempat Kediaman

Kemahiran Teknikal

Semua Ekonomi Rumah Tangga
Pertanian
Perdagangan
Subjek Pendidikan Islam
Tahap Topik
Tingkatan 1 Tilawah

 • Al-Quran Menjana Kecermelangan Hidup
 • Mencontohi Kepatuhan Malaikat
 • Berbudi dan Berbakti Cara Hidup Mukmin
 • Sabar Menghadapi Ujian Allah S.W.T.
 • Makanan yang Halal dan Haram Menurut Islam
 • Kepentingan Doa Dalam Hidup Mukmin
 • Arak dan Judi Memusnahkan Kehidupan
 • Keagungan dan Kekuasaan Allah S.W.T.
 • Berpegang Teguh dengan Agama Allah S.W.T.
 • Sifat-sifat Allah S.W.T.

Hadis

 • Pengenalan Hadis
 • Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin
 • Ilmu Pengetahuan Asas Kejayaan

Akidah

 • Konsep Akidah
 • Asas Akidah Islam
 • Konsep Muslim dan Mukmin
 • Rukun Iman Teras Akidah Islam
 • Dalil Kewujudan Allah S.W.T.

Ibadah

Sirah

 • Masyarakat Arab Sebelum dan Selepas Islam
 • Riwayat Hidup Rasulullah s.a.w.
 • Kejayaan Rasulullah s.a.w. Meletakkan Asas Akidah yang Kukuh
 • Strategi Perjuangan Rasulullah s.a.w. di Makkah
 • Hijrah Rasulullah s.a.w. ke Madinah
 • Kunggulan Perjuangan Tokoh-tokoh Islam

Akhlak

 • Adab Menjaga Fitrah Lelaki dan Perempuan
 • Adab Berkawan
 • Adab kepada Ibu Bapa
 • Adab Bergaul dengan Keluarga
 • Adab Berguru
 • Adab Menuntut Ilmu
 • Adab Menjaga Harta Sekolah
 • Adab Membaca Al-Quran
Tingkatan 2 Tilawah

 • Hidayah Sumber Kebahagiaan
 • Ilmu Penyuluh Kehidupan
 • Menginsafi Kekuasaan Allah S.W.T.
 • Menghargai Sunatullah
 • Perpaduan Asas Kesejahteraan
 • Dakwah Tanggungjawab Bersama
 • Segera Bertaubat dan Beristighfar
 • Mencontohi Dakwah Rasulullah s.a.w.

Hadis

 • Mencegah Kemungkaran Tanggungjawab Bersama
 • Sedekah Pemangkin Kesejahteraan

Akidah

Ibadah

 • Solat Qasar dan Jamak
 • Puasa Menjana Keperibadian Muslim
 • Menghayati Bulan Ramadhan
 • Zakat Fitrah

Sirah

Akhlak

 • Nikmat dan Musibah Ujian Kehidupan
 • Menghayati Adab Berjiran
 • Menjaga Maruah Diri
 • Menjana Keharmonian Hidup
 • Memelihara Kesucian Masjid dan Surau
 • Memelihara Kesucian Mashaf
 • Doa Penyeri Kehidupan
 • Wawasan Beribadat
Tingkatan 3 Tilawah

 • Memohon Keampunan dan Rahmat Allah S.W.T.
 • Meyakini Hari Kebangkitan
 • Memanfaatkan Anugerah Allah S.W.T.
 • Mengingati Allah S.W.T. Menenangkan Hati
 • Menunaikan Kewajiban Solat Jumaat

Hadis

 • Amalan Kebajikan Mukmin
 • Adab kepada Binatang

Akidah

 • Beriman kepada Rasul
 • Beriman kepada Hari Akhirat
 • Beriman kepada Qada’ dan Qadar

Ibadah

Sirah

 • Kunggulan Perjuangan tokoh-tokoh
 • Kepimpinan Rasulullah s.a.w. di Madinah
 • Pembukaan Kota Makkah

Akhlak

 • Adab Dalam Hubungan Sosial
 • Adab terhadap Ibu Bapa
 • Adab Berpidato
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s